Regulamin

Na skróty:

 1. Korzystanie z obiektu i usług
 2. Odpowiedzialność Cywilna
 3. Karnety. Bony podarunkowe
 4. Rezerwacja Usług
 5. Szatnie, przechowanie, strój.
 6. Strefa Reaksu


I.    KORZYSTANIE Z OBIEKTU I USŁUG
 

 1. Godziny otwarcia SPA Eden: 
  • Poniedziałek – Piątek 14.00 - 22.00
  • Korzystnie ze SPA w pozostałych godzinach możliwe po wcześniejszej konsultacji z recepcją.
  • W dni świąteczne, SPA Eden działa w odrębnie wyznaczonych godzinach, zgodnie z informacją podaną uprzednio na stronie internetowej www.spaeden.pl.
  • SPA Eden może zmienić godziny otwarcia w wypadku prowadzenia na terenie Obiektu prac remontowych.
  • SPA Eden zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia Obiektu lub jego poszczególnych części.
  • Strefa Relaksu w SPA Eden czynna od godziny 16.00 po wcześniejszej rezerwacji oraz jeżeli zbierze się co najmniej 6 osób na daną godzinę.
 2. Zakup biletu wstępu do Strefy Relaksu, Piękna Masażu i Ćwiczeń lub/i zakup innych usług z oferty SPA Eden, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez SPA Eden oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby przebywające na terenie Obiektu SPA Eden zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Osoby przebywające na terenie Obiektu SPA Eden zobowiązane są do skorzystania z szatni w miejscach do tego wyznaczonych oraz zmiany obuwia w holu recepcji na sportowe zastępcze przeznaczone do ćwiczeń bądź typu klapki.
 5. Do skorzystania z usług świadczonych przez SPA Eden uprawnieni są Goście, którzy wykupili jednostkową usługę lub usługi albo wstęp do Strefy Relaksu, Strefy Ćwiczeń lub Strefy Masażu a także Goście, którzy legitymują się wskazanymi w niniejszym Regulaminie: Karnetem lub Bonem Podarunkowym. Uprawnienie do korzystania z usług ogranicza się do tych usług, do których zostało nabyte.
 6. Uiszczona opłata  za niewykorzystane bilety wstępu, usługi oraz w przypadku wyproszenia Gościa z Obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi.
 7. Pobyt na terenie Obiektu służy wypoczynkowi. Goście zobowiązani są do kulturalnego zachowania i nie zakłócania spokoju innym Gościom.
 8. Nie będą wpuszczane na teren Obiektu osoby:
  • pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, 
  • osoby zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z normami zachowania przyjętymi w obiektach typu centrum Spa.
 9. Na terenie Obiektu zakazane jest:
  • palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,
  • wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych,
  • wnoszenie i spożywanie jedzenia niezakupionego w Kawiarni bądź Recepcji SPA Eden,
  • wnoszenia urządzeń elektronicznych do strefy relaksu m.in. aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych, laptopów, odtwarzaczy mp3, mp4 i innych
  • wnoszenie szklanych przedmiotów,
  • wprowadzanie psów i innych zwierząt,
  • handel i akwizycja.
 10. W razie niezastosowania się do zakazów w punkcie 9, na polecenie pracownika SPA Eden osoba łamiąca zakaz opuści Obiekt.
 11. W uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo skierować osoby korzystające / chcące skorzystać z kompleksu do pomiaru stanu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu. Obsługa SPA Eden w takim przypadku ma prawo do wydania zakazu korzystania z urządzeń i polecenia opuszczenia terenu Obiektu Spa Eden bez możliwości zwrotu wartości zakupionej usługi bądź wykorzystanego Karnetu czy Bonu Podarunkowego.
 12. Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą Kierownictwa Obiektu.
 13. Z oferty SPA Eden mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą poddać się zabiegowi za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. Podpis należy złożyć osobiście, oświadczenia dostępne są na recepcji Spa.
 14. Prowadzący SPA Eden w celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa na terenie Obiektu oraz sprawnego funkcjonowania Obiektu, zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług świadczonych na terenie Obiektu i/lub wstępu na teren Obiektu. 
 15. Za usługi świadczone przez SPA Eden istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, należy ją wykonać na 5 dni  przed umówionym zabiegiem.
 16. Pracownicy SPA Eden są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Gościa niestosownym lub nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (np. propozycje seksualne, agresja itp.)
 17. Bez zgody Dyrektora SPA Eden zabronione jest prowadzenie na terenie Obiektu SPA Eden działalności konkurencyjnej wobec SPA Eden, Agencji Nieruchomości Eden czy Dworku Eden oraz reklamy w jakiekolwiek formie czy treści. Przez działalność konkurencyjną rozumie się odpłatne lub nieodpłatne wykonywanie czynności o profilu zbliżonym do usług świadczonych przez SPA Eden oraz agitowania na rzecz konkurencji, w szczególności w zakresie:
  • „odchudzania” we wszystkich dziedzinach związanych z tematem m.in. ćwiczeń, suplementacji, kosmetyków, zabiegów itp.
  • „zdrowia” we wszystkich dziedzinach związanych z tematem m.in. ćwiczeń, suplementacji, kosmetyków, zabiegów itp.
  • „urody” we wszystkich dziedzinach związanych z tematem m.in. suplementacji, kosmetyków, zabiegów kosmetycznych, odnowy biologicznej itp.
  • zabiegów relaksacyjnych (w tym masażu),
  • indywidualnego i grupowego instruktażu fitness lub innego instruktażu sportowego.
 18. Z uwagi na dbałość o wysoki standard usług oraz względy zdrowotne i bezpieczeństwa zabronione jest prowadzenie jakiegokolwiek instruktażu, w szczególności w zakresie poprawy stanu fizycznego, ćwiczeń odchudzających, masażu czy fitness, przez osoby inne niż pracownicy SPA Eden.
 19. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu Spa Eden bądź mailem na adres: biuro@spalukow.pl.
 20. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Obiektu SPA Eden są zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu i podporządkować się nakazom pracowników SPA Eden.
 21. Zmiany Regulaminu oraz cennika SPA Eden podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści na recepcji oraz opublikowanie na stronie internetowej.
 22. Aktualny Regulamin jest dostępny w recepcji Obiektu oraz na www.spalukow.pl.
 23. Obiekt SPA Eden jest obszarem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jej terenie. Użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie materiałów filmowych w kwestiach spornych, np. dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji czy zgodności zachowania z regulaminem.
 24. Prosimy o przybycie na teren spa na 10 min przed planowanym zabiegiem bądź ćwiczeniem w celu wypełnienia karty konsultacyjnej.
 25. Kożytając z urządzeń bądź zabiegów w Spa Eden Klient oświadcza, iż zapoznał się z przeciwwskazaniami oraz oświadcza iż korzysta ze wszelkich usług na własne ryzyko.
 26. Regulamin Obiektu SPA Eden dotyczy użytkowników indywidualnych i zorganizowanych. W przypadku odrębnych imprez okolicznościowych organizowanych dla grup dopuszcza się pewne odstępstwa od niektórych postanowień Regulaminu za uprzednią zgodą Dyrektora SPA Eden, o ile nie dotyczą one postanowień lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

POCZĄTEK REGULAMINU

II.    ODOPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
 

 1. Użytkownicy korzystają z urządzeń, sprzętu i atrakcji SPA Eden na własne ryzyko. SPA Eden na mocy niniejszego regulaminu zobowiązuje się do egzekwowania jego postanowień przez użytkowników, oraz do utrzymania w/w urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. SPA Eden nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie byłyby dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.

 1. SPA Eden nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren Obiektu.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez niespowodowane.

 1. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze SPA Eden. W przypadku zaniechania tego czynu, użytkownik traci prawo do roszczeń odszkodowawczych.

 1. Właściciel oraz pracownicy SPA Eden nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

POCZĄTEK REGULAMINU

III.    KARNETY. BONY PODARUNKOWE.
 

 1. Kupujący jak również Posiadacz Karnetu lub Bonu Podarunkowego zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. SPA Eden  oferuje w sprzedaży Karnety i Bony, które uprawniają do korzystania z usług SPA Eden na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Karnety i Bony Podarunkowe uprawniają do skorzystania z usług SPA Eden na które zostały wystawione wyłącznie w okresie ważności, określonym na dokumencie Karnetu lub Bonu Podarunkowego.
 4. Niewykorzystanie Karnetu lub Bonu Podarunkowego w terminie określonym w treści dokumentu Karnetu lub Bonu Podarunkowego powoduje utratę ich ważności.
 5. Po upływie okresu ważności Karnetu lub Bonu Podarunkowego uprawniony nie może żądać od SPA Eden wykonania usługi, do której Karnet lub Bon Podarunkowy uprawniał, ani wystąpić wobec SPA Eden z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z tą usługą, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia albo niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 6. W przypadku, gdy w okresie ważności Karnetu lub Bonu Podarunkowego uprawniony nie wykorzysta wszystkich usług, do których dokumenty te upoważniały, kwota stanowiąca równowartość niewykorzystanych usług nie podlega zwrotowi.
 7. Zabrania się odsprzedawania Karnetu lub Bonu Podarunkowego.
 8. SPA Eden nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie Karnetu lub Bonu Podarunkowego.
 9. SPA Eden ma prawo odmowy świadczenia usług na podstawie Karnetów, Bonów Podarunkowych, które są nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone. W takim przypadku dokument uznany zostanie przez SPA Eden za nieważny, bez prawa otrzymania dokumentu zastępczego.
 10. SPA Eden nie będzie świadczyć usług na podstawie nieautentycznych Karnetów lub Bonów Podarunkowych. W razie uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności Karnetu lub Bonu Podarunkowego SPA Eden zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wykonaniem usługi do czasu zbadania dokumentu. W razie odkrycia nieautentyczności dokumentu SPA Eden zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 11. Karnet ani Bon Podarunkowy nie są środkiem płatniczym. Nie mogą zostać zamienione na gotówkę zarówno w całości, jak i częściowo, ani nie podlegają wymianie na inne Karnety, Bony Podarunkowe lub usługi inne niż te, do których uprawniają.
 12. Karnety i Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi.
 13. Zakup Karnetu lub Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Przyjęcie Karnetu lub Bonu Podarunkowego przez ich Posiadacza stanowi potwierdzenie, że Posiadacz Karnetu lub Bonu Podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 14. Kupujący Karnet lub Bon Podarunkowy zobowiązany jest przed przekazaniem Karnetu lub Bonu Podarunkowego poinformować Posiadacza o warunkach korzystania z Karnetów lub Bonów Podarunkowych zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji Posiadaczowi, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zwolnić SPA Eden ze zobowiązań wobec Posiadacza Karnetu lub Bonu Podarunkowego.
 15. Zabieg nie może zostać wykonany bez okazania Bonu lub Karnetu chociażby rezerwacja została już dokonana.
 16. Do zgubionych Bonów, Karnetów nie ma możliwości wystawienia duplikatu.

A.    KARNETY

 1. SPA Eden posiada w ofercie następujące rodzaje Karnetów:
  •  Karnety do Strefy Relaksu obejmuje korzystanie z sauny fińskiej, sauny infrared i jacuzzi.
  •  Karnety do Strefy Ćwiczeń obejmuje korzystanie z urządzeń na które został nabyty.
  •  Karnet do Strefy Masażu obejmuje korzystanie z Roll Shape lub Roll Profesjonal.  
  •  Karnety do Strefy Piękna obejmuje korzystanie z urządzeń na które został nabyty. 
  •  Karnet na serię zabiegów obejmuje korzystanie z zabiegów na które został nabyty.
 2. Posiadacz Karnetu uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnej usługi, do której Karnet upoważnia.
 3. Jeżeli Kupującym jest osoba inna niż Posiadacz Karnetu, wręczenie Karnetu Posiadaczowi Karnetu powoduje cesję wierzytelności wobec SPA Eden z tytułu zakupu Karnetu i wejście Posiadacza Karnetu w pozycję prawną Kupującego.

B.    BONY PODARUNKOWE

 1. SPA Eden posiada w ofercie następujące rodzaje Bonów Podarunkowych:
  • Bony wartościowe, na kwotę każdorazowo określoną na dokumencie Bonu Podarunkowego, w wysokości ustalonej uprzednio jednostronnie przez SPA Eden albo w wysokości określonej w chwili zakupu przez nabywcę. 
  • Bony unikalne, wystawiane w zależności od okoliczności, na życzenie Gościa.
  • Bony promocyjne, na których można zakupić bieżącą promocję obowiązującą w Obiekcie.
  • Bony Podarunkowe uprawniające do jednorazowego skorzystania z urządzenia bądź usługi na nim określonej.
 2. Bony podarunkowe:
  • Bon Podarunkowy do Strefy Masażu obejmuje jednorazowe skorzystanie z jednego urządzenia dostępnego w tej Strefie.
  • Bon Podarunkowy do Strefy Relaksu obejmuje jednorazowe godzinne skorzystanie z urządzeń dostępnych w Strefie.
  • Bon Podarunkowy do Strefy Ćwiczeń obejmuje jednorazowe skorzystanie z urządzeń dostępnych w tej Strefie z wyłączeniem Hydrobike.
  • Bon Podarunkowy do Strefy Piękna obejmuje jednorazowe skorzystanie z urządzeń dostępnych w Strefie z wyłączeniem Zabiegów Kosmetycznych na twarz.
 3. Posiadacz Bonu wartościowego może z niego skorzystać w jeden z następujących sposobów:
  • Wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu wartościowego na konkretne zabiegi, zgodnie z aktualną ofertą SPA Eden.
  • Dokonać zakupu produktów oferowanych w Recepcji Spa Eden.
  • Wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu wartościowego, w części na konkretne zabiegi, zgodnie z aktualną ofertą SPA Eden, a w części na zakup produktów oferowanych w Sklepie Spa.  
  • Wymienić Bon wartościowy na karnet. Przy dokonaniu wymiany obowiązują podstawowe ceny Karnetów (nie ma możliwości wymiany Bonu wartościowego na produkt z oferty promocyjnej).
 4. W przypadku, gdy łączna wartość zakupionych produktów i wykorzystanych zabiegów, przez posiadacza Bonu wartościowego, będzie wyższa aniżeli kwota wskazana na dokumencie Bonu wartościowego, jego posiadacz będzie zobowiązany do bezzwłocznego uiszczenia dopłaty w wysokości powstałej różnicy.
 5. Bon wartościowy upoważnia do zakupu oferty w jej regularnej cenie, przy wyłączeniu stawek wynikających z aktualnych promocji.
 6. Żadne zabiegi i usługi, w tym rehabilitacyjne, wykonywane na podstawie Bonu Podarunkowego nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Faktura VAT na zakup Bonu Podarunkowego wystawiana jest zawsze z uwzględnieniem 23% stawki podatku VAT.

POCZĄTEK REGULAMINU

IV.    REZERWACJA USŁUG
 

 1. Rezerwacji usługi SPA Eden, Posiadacz Karnetu lub Bonu Podarunkowego może dokonać osobiście lub kontaktując się z recepcją Centrum za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@spalukow.pl,
  • telefonicznie pod numerami: 25 794 61 85, 788 884 323.
 2. Wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna zawierać, co najmniej żądaną datę wykonania usługi oraz informację dotyczącą rodzaju usługi SPA Eden, na którą dokonywana jest rezerwacja tj.: nazwę zabiegu bądź zabiegów lub pakietu Centrum, zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się na stronie internetowej www.spalukow.pl, imię i nazwisko osoby, dla której rezerwacja ma zostać wykonana oraz numer telefonu do kontaktu.
 3. Rezerwację dokonywaną poprzez pocztę elektroniczną uznaje się za skutecznie dokonaną pod warunkiem jej potwierdzenia przez SPA Eden w ciągu 48 godzin od daty otrzymania rezerwacji, na adres poczty elektronicznej widniejący w przesłanej wiadomości.
 4. Rezerwacja dokonywana telefonicznie podlega potwierdzeniu bezpośrednio w trakcie jej składania.
 5. W przypadku niepotwierdzenia rezerwacji w sposób określony w ustępie 3 i 4, rezerwacja nie zostaje dokonana.
 6. O zmianie terminu lub odwołaniu rezerwacji na usługę świadczoną przez SPA Eden należy poinformować recepcję SPA co najmniej na 12 godziny (w przypadku rezerwacji indywidualnych) bądź 48 godzin (w przypadku rezerwacji grupowych) przed planowaną wizytą. W przypadku anulacji rezerwacji po tym terminie Recepcja SPA zastrzega sobie prawo do obciążenia osobę rezerwującą całkowitym kosztem usługi.
 7. W przypadku przyjścia na umówioną wizytę niepunktualnie, zabieg skracany jest o czas spóźnienia.

POCZĄTEK REGULAMINU

V.    SZATNIE. PRZECHOWANIE. STRÓJ.
 

 1. Za przedmioty pozostawione w szatniach, przebieralniach i szafkach na garderobę prowadzący SPA Eden nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wszystkie cenne rzeczy można pozostawić w sejfie – informacja w recepcji hotelu.
 2. Gość może zakupić ręczniki, bieliznę jednorazową oraz klapki jednorazowe w SPA Eden (szczegóły w recepcji).
 3. Wszelkie rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni.
 4. O każdorazowym zagubieniu lub zniszczeniu klucza do szatni Gość zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie obsługę recepcji oraz uiścić opłatę dodatkową 30 zł.
 5. Wszystkie rzeczy pozostawione przez Klientów w szatniach będą przechowywane do 7 dni od dnia ich znalezienia. Klient ma prawo zgłosić zagubienie rzeczy ustalając termin jej odbioru, wówczas na jego prośbę, rzecz zostanie przechowywana do chwili jej odebrania. Po upływie ustalonego z Klientem terminu przechowywania, nie będzie możliwości odebrania zagubionej rzeczy.
 6. Klient zobowiązuje się do zmiany obuwia i stroju wg wytycznych dostępnych
 7. u personelu SPA Eden tj.:
  • obowiązuje zmiana obuwia oraz pozostawienie wierzchniego okrycia w miejscu do tego przeznaczonym przy recepcji,
  • do Strefy Relaksu obowiązuje obuwie typu basenowego oraz należy posiadać własny ręcznik niezbędny do korzystania z saun i jacuzzi,
  • pozostałe wytyczne dostępne w recepcji.

POCZĄTEK REGULAMINU

VI.    STREFA RELAKSU
 

 1. Strefa Relaksu jest czynna codziennie od poniedziałku do niedzieli od 16.00 do 22.00 oraz jeżeli zbierze się co najmniej 6 osób na daną godzinę. Osoby do 18 roku życia mogą korzystać ze Strefy Relaksu tylko w towarzystwie rodzica bądź prawnego opiekuna. Przed skorzystaniem ze Strefy Relaksu rodzic bądź prawny opiekun zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie na recepcji Obiektu.
 2. W Strefie Relaksu może przebywać maksymalnie 14 osób. W Strefie Relaksu świadczy się usługi z wykorzystaniem m.in.: jacuzzi, sauny infrared i fińskiej bądź parowej.
 3. Przy zakupie biletu albo okazaniu Karnetu lub Bonu Podarunkowego wydawany jest klucz do szatni.
 4. Jednorazowe wejście do Strefy Relaksu upoważnia do przebywania w samej Strefie Relaksu do 1 godziny oraz do przebywania w Szatni do 25 min łącznie na terenie obiektu SPA Eden można przebywać 1 godzinę i 25 min.
 5. Opłata za wydłużony czas pobytu w Strefie Relaksu, podlega uregulowaniu natychmiast przy zdawaniu klucza do szatni w recepcji tzn. za pozostanie w Strefie Relaksu:
  • do 5 min dłużej – 5 zł
  • od 5 min do 15 min – 10 zł
  • od 15 min do 30 min – 15 zł
  • od 30 min do 45 min – 20 zł
  • od 45 min do 60 min – 25 zł
  • powyżej 60 min dodatkowo każda minuta 0,50 gr.
 6. Na terenie Strefy Relaksu mają prawo przebywać wszystkie osoby posiadające ważny bilet wstępu, Karnet lub Bon Podarunkowy z wyłączeniem osób:
  • niepełnoletnich nie będących pod nadzorem. Uwaga: rodzic bądź prawny opiekun przed wejściem z osobą poniżej 18 roku życia do Strefy Relaksu zobowiązany jest podpisać odpowiednie oświadczenie znajdujące się na recepcji Obiektu. Dziecko może przebywać na Strefie Relaksu tylko w towarzystwie prawnego opiekuna bądź rodzica.
  • Z chorobami zakaźnymi, otwartymi ranami itp.  
 7.  Zakazuje się używania telefonów komórkowych, aparatów, kamer i innych nośników umożliwiających nagrywanie dźwięków bądź obrazów oraz wszelkich urządzeń elektrycznych w Strefie Relaksu.
 8. Wyposażenie i wszelkie urządzenia w Strefie należy traktować z należytą troską.
 9. W Strefie Relaksu obowiązuje strój kąpielowy oraz czyste obuwie basenowe. Wymagane jest posiadanie ręcznika.
 10. Korzystanie ze Strefy Relaksu po obfitym posiłku jest niewskazane.
 11.  Przed wejściem do Saun należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 12. Przed wejściem do Saun należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
 13. Do Saun należy wchodzić z ręcznikiem, który służyć ma, jako podkładka na ławę.
 14. W Saunach obowiązuje strój kąpielowy.
 15. Zabrania się używania własnych produktów kosmetycznych: peeling, żeli, masek, kremów itp.
 16. Pobyt w Saunie rozpoczyna się od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe stopnie (w zależności od samopoczucia), gdzie panuje wyższa temperatura.
 17. Do jacuzzi oraz saun nie wolno wchodzić w obuwiu kąpielowym.
 18. Przed i po pobycie w Strefie Relaksu przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 19. Pobyt w Saunach powinien zakończyć się zawsze wychłodzeniem ciała zimnym prysznicem - niewskazane jest używanie mydła.
 20. Po skorzystaniu z Saun należy wypocząć około 20 - 30 minut.  Wskazane jest picie wód mineralnych w umiarkowanych ilościach.
 21. Ze Strefy Relaksu mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Sauny i innych urządzeń po konsultacji ze swoim lekarzem.
 22. Przestrzeń Strefy Relaksu jest koedukacyjna tak, więc prosimy przestrzegać przyjętych norm kulturalno-obyczajowych.
 23. Obowiązuje ścisły ZAKAZ wnoszenia alkoholu, jedzenia, szklanych butelek oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 24. Uwaga! Dłuższe przebywanie w jacuzzi oraz łączenie przebywania z saunami może wywołać przegrzanie organizmu. Symptomy to: drgawki, nagły spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy, zasłabnięcie.

A.    SAUNA SUCHA FIŃSKA (z funkcją PAROWEJ)

 1. Sauna jest integralną częścią Strefy Relaksu SPA Eden.
 2. Maksymalnie w Saunie może przebywać 10 osób równocześnie.
 3. Wskazania:
  • Choroby układu oddechowego (profilaktyka tzw. „chorób z przeziębienia”; przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych – nosa, gardła, krtani i tchawicy; przewlekłe zapalenie zatok; stany wyczerpania głosowego; przewlekłe, nieswoiste nieżyty oskrzeli; astma oskrzelowa w okresie remisji i pełnej wydolności krążeniowo-oddechowej, nie wymagająca stosowania leków);

  • Choroby układu ruchu (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa przy dobrym stanie ogólnym; choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów, przewlekłe reumatoidalne zapalenie stawów, łagodne postacie gośćca przewlekłego postępującego, gościec zwyradniający kostno-stawowy przy pełnej sprawności ruchowej, gościec mięśniowo–ścięgnisty, choroby neurotroficzne narządów ruchu; artopatie: łuszczyca i dnawa);

  • Choroby ortopedyczno-urazowe (stany pourazowe kości i stawów, stany pooperacyjne kości i stawów przy pełnej sprawności ruchowej, stany po zapaleniu stawów, mięśni, wiązadeł torebek stawowych, stany pourazowe tkanek miękkich);

  • Choroby układu nerwowego (zespoły korzonkowe, dyskopatie, lumbalgie, niektóre neuralgie, nerwice, neurastenie, zaburzenia snu);

  • Choroby kobiece (następstwa po zapaleniu narządów płciowych, stany pooperacyjne w obrębie narządów rodnych, zaburzenia cyklu miesiączkowego, niepłodność, oziębłość płciowa);

  • Choroby dziecięce (profilaktyka schorzeń tchawicy i oskrzeli, nieżyty górnych dróg oddechowych: katar, nawracające zapalenie uszu, angina; nadmierna pobudliwość nerwowa, trudności w zasypianiu, zaburzenia łaknienia, otyłość, paraliż dziecięcy, zaburzenia rozwoju fizycznego);

  • Choroby skóry (alergiczne choroby skóry, trądzik, nawrotowe ropne zapalenia skóry, schorzenia łojotokowe skóry w okresie remisji);

  • Choroby układu trawienia (zaburzenia czynnościowe i nieżyty żołądka, jelit, choroby wrzodowe  żołądka i dwunastnicy w okresie pełnej remisji);

  • Choroby układu krążenia (neurogenne zaburzenia rytmu serca, nerwica sercowo-naczyniowa przy dobrym stanie ogólnym, stany po przebytym zapaleniu żył, nie wcześniej jednak niż po sześciu miesiącach od ustąpienia stanu zapalnego; choroby naczyń obwodowych na tle czynnościowym).

 4. Przeciwwskazania:
  • Przeziębienia, grypa i wysoka temperatura

  • Ostre stany zapalne

  • Choroby zakaźne

  • Choroby serca

  • Grzybica i choroby skóry

  • Choroby nowotworowe

  • Choroba płuc, astma, gruźlica

  • Nadczynność tarczycy

  • Ostra faza trądziku różowatego

  • Ostra choroba reumatyczna

  • Wrzody

  • Niewydolność nerek

  • Cukrzyca, epilepsja, jaskra, stwardnienie rozsiane

  • Ciąża, menstruacja

 5. Zalecenia dla korzystających z sauny:
  • Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2×15 min. lub 3×10 min. Sensowne jest korzystanie 2-3 razy w tygodniu z sauny parowej, i 1-2 razy z sauny suchej.

B.    KABINA INFRARED

 1. Kabina jest integralną częścią Strefy Relaksu SPA Eden.
 2. Maksymalnie w Kabinie może przebywać 5 osób równocześnie.
 3. Wskazania:
  • Łagodzi ból różnego pochodzenia: bóle pleców wywołane stresem, przemęczeniem, reumatyzmem, chorobą zwyrodnieniową, bóle stawów spowodowane intensywnym wysiłkiem, urazami i uszkodzeniem tkanek miękkich, chorobą reumatyczną, zwyrodnieniową, rwą kulszową, bóle menstruacyjne wywołane skurczem narządów rodnych, bóle towarzyszące oparzeniom, owrzodzeniem, porażeniu nerwu twarzowego, bóle pochodzenia zapalnego, niedokrwiennego i nerwobóle.

  • Zwiększa rozciągliwość tkanek kolagenowych

  • Bezpośrednio zmniejsza sztywność stawów

  • Stosowana jest w terapii nowotworowej

  • Zwiększa przepływ krwi

  • U trata masy ciała

  • Przyśpiesza leczenie m. in. takich chorób jak: uszkodzenie tkanek miękkich, porażenie nerwu twarzowego, rwa kulszowa, zapalenie stawów ostre i chroniczne, dnawe zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów (reumatyzm), oparzenia, złagodzenie bólu i przyspieszenie czasu zdrowienia, przy mniejszych bliznach, niedociśnienie, zrosty pooperacyjne, skurcze i ból menstruacyjny, bóle pochodzenia zapalnego, niedokrwiennego i nerwobóle, choroby przewężenia układu obwodowego, owrzodzenia nóg i odleżyny, hemoroidy, cukrzyca, żylaki, skurcze mięśni o podłożu szkieletowym, stawowym lub neuropatologicznym, menopauza.

  • Niweluje negatywne skutki stresu takie jak: zmęczenie, napięcie nerwowe, złe samopoczucie, apatię, działa antydepresyjnie.

 4. Przeciwwskazania:
  • niedoczynność nadnercza,

  • układowy liszaj rumieniowaty,

  • stwardnienie rozsiane,

  • ostry uraz stawu (do 48 godzin od urazu lub po ustąpieniu zaczerwienienia, gorąca i opuchlizny),

  • hemofilia lub skłonność do krwotoków,

  • ciąża,

  • Szczególną ostrożność w stosowaniu nagrzewania dogłębnego należy zachować przy: implantach chirurgicznych, wszczepach silikonowych i przyjmowaniu preparatów farmakologicznych, w tym także różnego rodzaju maści, żeli i kremów leczniczych. Zawsze po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym!

C.    JACUZZI

 1. Jacuzzi jest integralną częścią Strefy Relaksu SPA Eden.
 2. Maksymalnie w Jacuzzi może przebywać 7 osób równocześnie.
 3. Wskazania:
  • początkowe stadia nadciśnienia tętniczego

  • nadpobudliwość nerwowa

  • migrena

  • bezsenność

  • zaburzenia krążenia obwodowego

  • wzmożone napięcie mięśniowe

  • zaburzenia trawienia

  • osteoporoza

  • problemy z kręgosłupem (bóle w dolnym odcinku)

  • kontuzje, nadwerężenie mięśni, ścięgien i wiązadeł

  • artretyzm, bóle reumatyczne

  • bezsenność, syndrom przewlekłego zmęczenia

  • stres, depresja

 4. Przeciwwskazania:
  • stany zapalne skóry, grzybice, nadwrażliwość

  • nadciśnienie

  • obniżona krzepliwość krwi

  • choroby nerek

  • infekcje dróg moczowych, zapalenie pęcherza

  • choroby narządów płciowych

  • choroby przewlekłe

  • choroby układu krążenia

  • cukrzyca, żylaki

  • otwarte rany

  • menstruacja

  • uczulenie na chlor

POCZĄTEK REGULAMINU